JALARAM SATSANG SEVA MANDAL

Shrre Jalaram Mandir
JALARAM JANSEVA TRUST
a
Email :- jalaramtrust@gmail.com
|| Jay Jalaram ||

Our Activity Books

 

 

 

 

DHARMAJ GLANCE
a
LATEST ACTIVITIES
dfde Glaucoam Week - Free Glaucoma Check Camp
dfde Eye Check Up Camp - 1.3.2016 (Pandoli)
dfde Eye Check Up Camp - 1.3.2016 (Bhurakui)
dfde 10 Dharmaj Day Celebration-12/1/2016
dfde Louis Braille Birthday Celrbration-4.1.2016
VIPASSANA SHIBIR LIST - 2016
a
 

 

RAM NAAM ME LIN HU DEKHAT SABME RAM I

| TAKE PAinde1O VANDAN KARU JAI JAI SHRI JALARAM II

Gyaniji Maharaj